“De Bacheloropleiding Bouwkunde vernieuwd” – By Christian van Ees

Vrijdag 20 april heeft een trotse decaan Karin Laglas het eerste exemplaar in ontvangst genomen van Bacheloroplei- ding Bouwkunde 2013-2014, Beschrij- ving van de leerlijnen. Vanaf begin dit jaar hebben zes leerlijnteams met voortvarendheid de hoofdlijnen van de Bacheloropleiding Bouwkunde 2013 uitgezet, gericht op kwaliteit, studeer- baarheid en doelmatigheid. De stuur- groep zal erop toezien dat in de nu volgende uitwerking ook aandacht wordt besteed aan enkele onderwerpen die briefschrijvers in Forum in de laatste drie nummers van B Nieuws aan de orde hebben gesteld.

Voor Martin Smit – Ik ben er geen betere architect van geworden, in
B Nieuws 06 – is reflectie op eigen werk een eerste vereiste. Gelukkig gaat de kwaliteit van het reflectieve eindwerk- stuk van de Bacheloropleiding gestaag vooruit. In de nieuwe leerlijn Academi- sche basisvaardigheden zal reflectie nog meer en beter dan voorheen geoefend worden [RED: zie overzicht nieuwe leerlijnen verderop in dit artikel].

Socha Monteira de Jesus – Bouwkunde: tussen kwantiteit en kwaliteit, in
B Nieuws 07 – hekelt de ‘waslijst’ van vereiste producten in de ontwerplijn. Niet voor niets benadrukt Karin Laglas bij elke docentenbijeenkomst dat wij de studenten moeten leren stoppen. En dat geldt ook voor hun docenten!

Dominique Vermeulen – Het gelijk van Riedijk, in B Nieuws 08 – stelt de obsessie met de presentatie aan de kaak en de mist van ‘architectenverhalen’. Over de ondoorzichtigheid van de beoordeling wordt al langer geklaagd en terecht. Naast de aandacht voor ontwerpmethodologie in de leerlijn Academische basisvaardigheden zullen de zichtbare hoogleraren ook ont- werples geven, in aanwezigheid van de docenten; zij zullen ook zelf (mede) beoordelen. Intersubjectiviteit, daar gaat het om. De succesvolle cursus Ontwerp- didactiek (Gezel en meester) is inmid- dels verplichte kost voor elke ontwerp- docent: vast en gast.

Aanleiding voor vernieuwing

De faculteit wil een vernieuwd, kwalitatief beter curriculum, dat beter studeerbaar is én goed uitvoerbaar:
• Door versterking van het academisch profiel en aansluiting op het verande- rend werkveld wordt de kwaliteit van het curriculum vergroot;

• Het programma wordt doelmatiger (voor student, docent én ondersteu- ning).
De faculteit geeft rekenschap van Rijksoverheidsbeleid:

• De financiering van de universiteit wordt gekoppeld aan het studierende- ment;
• Bachelordiploma in vier jaar voor tenminste 70% van de studenten;

• Een boete voor studenten die meer dan een jaar uitlopen.

De belangrijkste punten van verbete- ring zijn:
• Activerend onderwijs;
• Versterking van het academisch profiel: meer academische vaardighe- den en scherpere wetenschappelijke focus;

• Aansluiting op het veranderend werk- veld: duurzaamheid als ‘normaal’ onderdeel van ontwerp en technologie. Werken in de bestaande omgeving wordt in de ontwerplijn ingebracht;

• Goede verankering van de maat- schappelijke positie en de rolverdeling in de gebouwde omgeving in het curriculum en de ontwerpprojecten;
• Aandacht voor techniek en vakman- schap (maakbaarheid, bouwbaarheid); • Minder overlap;
• Ontsnippering, door minder leerlijnen met minder studieonderdelen.

Maatregelen om het studiesucces te vergroten:
• Grotere eenheden, geïntegreerde modules van vijf of tien studiepunten; • Compacte modules met een kortere doorlooptijd;

• Per week nooit meer dan twee onderwerpen tegelijkertijd;
• Gespreide maar geïntegreerde toetsing (met tussentoetsen);

• Uiteenlopende werkvormen en toetsvormen: portefeuille (ontwerp en overdrachtstechnieken), (practicum) verslag, essay, analyse, schriftelijk tenta- men.

In plaats van de bestaande vijftien komen er zes nieuwe leerlijnen:
* Academische basisvaardigheden

Met aandacht voor ontwerpmethodolo- gie en een nieuw leeronderzoek, in de sociale wetenschappen vanouds gebruikelijk. Een nieuw boek wordt ingevoerd (naast Lindra Groat & David Wang’s ‘Architectural Research Methods’): Bryan Lawson en Kees Dorst: ‘Design Expertise’, (The Architec- tural Press) Oxford 2009: What is the real nature of design expertise and how is that expertise acquired and develo- ped?

* Grondslagen
Met de canon van architectonische en stedenbouwkundige plannen als rode draad.
* Maatschappij, praktijk & proces
Met de cyclus van het bouwproces als drager.
* Technologie
De drie ‘bloedgroepen’ draagconstruc- ties, bouwconstructies en klimaatont- werp worden geïntegreerd met nadrukkelijke aandacht voor materiali- satie en duurzaamheid.
* Overdrachtstechnieken
Van meet af aan zullen digitaal en handwerk, in 2D en 3D, onlosmakelijk benaderd worden.
* Ontwerpen
Er komen drie teams met een zichtbare hoogleraar en docenten. De verantwoor- delijk hoogleraar houdt een inleiding voor studenten en docenten: Ontwer- pen doe je zo! Er komt meer dan voorheen aandacht voor hergebruik en herontwerp van bestaande gebouwen, dé opgave van de nabije toekomst.

Not with a whisper but with a bang

De vernieuwde Bacheloropeiding Bouwkunde zal in september 2013 voor alle studenten tegelijkertijd worden ingevoerd. Alle huidige bachelor studenten moeten bij de komende intekening in mei 2012 al een welover- wogen studieplan voor het studiejaar 2012-2013 kunnen maken, om zoveel mogelijk losse draden van het huidige bachelor curriculum af te hechten. Tevens zal er een goede overgangsrege- ling worden opgesteld.

Christian van Ees

Onderwijsdiricteur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: